نظریه شبکه و کاربرد آن در خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

تحلیلگران شبکه معتقدند کار اصلی جامعه شناس بررسی ساختار اجتماعی است و سرراست ترین شیوه بررسی یک ساختار اجتماعی،
تحلیل الگوی پیوندهایی است که اعضای جامعه را به هم پیوند می دهد. بر همین اساس بررسی ساختار خانواده، توصیف و شناخت
کانالهای ارتباطی است که در درون آن مورد استفاده قرار می گیرند. این کانالهای ارتباطی منجر به تشکیلی شبکه هایی در خانواده می
گردند که تعامل افراد در آنها به طور کاملاً مشخصی، در ارتباط با یک عضو و یا چند عضو خانواده نشان داده می شود. بررسی
شبکههای ارتباطی در خانواده و کانالهای مختلف برقراری ارتباط، به محققان کمک می کند الگوهای رایج ارتباط شبکهای را در هر
خانوادهای شناسایی کند. شناسایی این الگوها باعث می گردد تا نوع روابط میان افراد در خانواده و همچنین موردتوجهترین و منزوی-
ترین اعضای خانواده را مشخص گردد. همچنین محققان می توانند درصدد جستجوی عواملی برآیند که در شکل گیری هر کدام از
این الگوها موثر بوده اند.
در این مقاله، در ابتدا نظریه شبکه به طور اجمالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس کاربرد آن در بررسی الگوهای رایج در
خانواده توضیح داده می شود.

کلیدواژه‌ها