حق مولف در دنیای الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول مکاتبات

چکیده

حق مولف در معنای عام حمایت از پدید آورنده ( مولف) و اثر اوست ، از طریق ممانعت از تهیه
نسخه غیر قانونی و غیر مجاز از آثار او تعریف می کنند، در واقع حق مولف گستره وسیعی از
فعالیتهای خلاقانه بشر را در برمی گیرد. امروزه گسترش روزافزون فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و
شکل گیری نشر الکترونیک، امکان انتقال اطلاعات از طریق رسانه های جدید را در بسترهای
الکترونیک ، تغییر وروزآمدی قوانین حق مولف را ضروری ساخته است و با گسترش روز افزون
استفاده از شبکه های ارتباطی در سراسر جهان و در دسترس بودن اطلاعات در این شبکه ها و
چالش بزرگی را در زمینه مسائل مربوط « شبکه، شبکه ها » گسترش استفاده از اینترنت به عنوان
به حق مؤلف و مالکیت آثار فراهم نموده است.
در حقیقت دسترسی بدون مانع به منابع موجب در هم شکسته شدن قوانین مربوط به حق مؤلف
شده است که نویسندگان در این مقاله سعی دارند علاوه بر ارائه تعریف حق مؤلف و تاریخچه آن،
قوانین حق مولف در ایران ، مشکلاتی که حق مو لف در محیط الکترونیکی دارد و نیز ویژگی های
تأثیر گذار در محیط دیجیتال بر قوانین حق مؤلف بپردازند ، پرداختن به جدیدترین قوانین حق مولف
در محیط اینترنت از دیگر مباحث مطرح شده در این مقاله است.

کلیدواژه‌ها