جایگاه تکنولوژی های نوین ارتباطی (مدارسهوشمند)در آموزشوپرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

در روش مدرن آموزش به دلیل همراهی تکنولوژی اطلاعات و شبکه رسانه ای منابع و محتوای
آموزشی در اختیاریادگیرندگان از حالت تک بعدی به حالت چند منبعی گسترش یافته است در نظام
متداول آموزشی مدرسه ای هر آنچه که آموزانده وآموخته می شود مکالماتی عموما یک سویه غیر
تفاهمی و رسمی است که از معلم روانه شاگرد می شود و شاگردان موظف به حفظ همان مفاهیم
وارائه آن در جلسه امتحان هستند دنیای ذهنی دانش آموزان تحت تعلیم نظام آموزش سنتی به
مراتب محدودتر و بسته تر از تصویر ذهنی است که دانش آموزان در روش نوین آموزشی دریافت
میکنند دانش آموزانی که در شرایط جدید و با بهره گیری از نرم افزارها اینترنت و جهان آموزشهای
چند رسانه ای فرایند یادگیری را طی می کند از اطلاعات وسیعتر وبالاتری بر خوردار است و به دلیل
تنوع منابع و محتوای آموزشی که در اختیار دارد توانائی بیشتری برای انتخاب پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها