بررسی موانع درون سازمانی موثر در عدم توسعه انجمنهای صنفی روزنامهنگاری ایران؛ مقایسه با کشورهای توسعهیافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

تاریخچهی انجمن های صنفی روزنامهنگاری ایران – از گذشته تا کنون- گواهی بر این قضیه است
که این انجمن ها به توسعهای که باید دست نیافتهاند. متولد شدهاند و - دیر یا زود – قبل از آنکه به
سازمانی بالغ تبدیل شوند، به تعطیلی خودساخته یا دیگرساخته دچار شدهاند.
در این مقاله به بررسی تاثیر موانع درونسازمانی در عدم توسعهی انجمنهای صنفی روزنامهنگاری در
ایران و مقایسهی آن با کشورهای توسعهیافته پرداخته میشود. موانع درون سازمانی آن دسته از
موانعی هستند که تشکل های صنفی رسانه ای به عنوان یک سیستم، از درون و اجزای تشکیل دهنده
ی خود، درگیر آن هستند. روش تحقیق پیمایشی است وجامعهی آماری تحقیق را اساتید، روزنام-ه
نگاران و اعضای هیات مدیرهی انجمن های صنفی روزنامهنگاری در ایران و کشورهای توسعه یافته
تشکیل میدهند.
یافته ها نشان میدهند که موانع درونسازمانی در عدم توسعهی تشکلهای صنفی روزنامهنگاری در
ایران تاثیری بالاتر از حد متوسط دارد در حالی که در کشورهای توسعهیافته این تاثیر پایینتر از حد
متوسط است. نتایج نشان میدهند که پیشرفت هر سازمان یا سیستم به عناصر داخلی آن سازمان نیز
وابسته است، زمانی که هر یک از عناصر داخلی انجمن صنفی روزنامه نگاران (مدیریت، اعضا
واساسنامهی انجمن) دارای ضعف و کاستی باشند، انجمن در طی کردن مسیر توسعه دچار مشکل
خواهد شد.

کلیدواژه‌ها