بررسی تاثیر نشانگر های اخلاق رسانهای برحکمرانی خوب از دیدگاه اساتید دانشگاههای آزاداسلامی منطقه تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

دغدغۀ اصلی این تحقیق سنجش میزان تحقق حکمرانی خوب و اخلاق رسانهای و نیز تعیین ارتباط بین آندو از دیدگاه اساتیدمیباشد. حکمرانی خوب با شاخصهایی نظیر پاسخگویی شفافیت  حاکمیت قانون مشارکت مسئولیتپذیری اجماع محوری کارایی و اثربخشی انصاف , عدالت و اخلاق رسانهای با ملاکهایی از قبیل بعد استقلال مدارا عینیت مسئولیت پذیری حقیقت گویی پرهیز از فریب حفظ هویت ملی پاسخگویی مورد تعریف عملیاتی قرار گرفت. طرح پژوهش غیرآزمایشی از نوع پیمایش بود. جامعه آماری شامل کلیه اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی تبریز می باشد طبق نتایج. آزمون روابط دو متغیری نیز نشان داد که شاخصهای اجماعمحوری، حاکمیت قانون،
انصاف و عدالت، مسئولیتپذیری، کارایی و اثربخشی، پاسخگویی، شفافیت و در نهایت مشارکت به
ترتیب بیش از دیگری از رعایت اخلاق رسانهای تاثیر میپذیرند. علاوه بر آن ملاکهای عینیت،
حقیقتگویی، پرهیز از فریب، مدارا، پاسخگویی، مسئولیتپذیری، حفظ هویت ملی و در نهایت
استقلال به ترتیب بیش از دیگری با تحقق حکمرانی خوب همبستگی دارند. نتایج حاصله از مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که الگوی ارتباط اخلاق رسانه ای حکمرانی خوب با الگوی حقیقی دادهها به قدر زیادی مشابه است. از آنجا که مقدار شاخص نیکویی برازش این مدل برابر 0/08 میباشد میتوان ادعا کرد که این مدل برازش قابل قبولی با واقعیت دارد.

کلیدواژه‌ها