ارزیابی نقش رسانه ملی درتحقق مهندسیِ فرهنگ سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

در این مقاله در راستای تبیین نقش رسانه ملی درتحقق مهندسیِ فرهنگ سازمانی ، نخست
مفهوم مهندسی فرهنگ مطرح و فرایند آن تشریح و سپس به نقش رسانه ملی در توسعه ی فرهنگی
اشاره شده ودر ادامه با توجه به نظرسنجی به عمل آمده ازدانشجویان رشته ی ارتباطات دانشگاه آزاد
اسلامی واحد تهران شرق در خصوص موضوع، نتایج حاصله ارائه شده است. با توجه به دادههای
حاصله از جامعه آماری دربارهی تعیین اهمیت سطوح فرهنگ و مروری بر نتایج آزمون فرضیهها
مشخص شده است که سطح مصنوعات و نمادها از دیدگاه نخبگان، بیشترین تأثیر و اهمیت را در
تحقق مهندسی فرهنگ سازمانی بر عهده داشته و مؤلفهی ارزشها در جایگاه دوم و مؤلفهی مفروضات
اساسی در جایگاه سوم قرار دارد.

کلیدواژه‌ها