رسانه ها و توسعه حقوق محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

در جهان امروز محیط زیست به یکی از مسایل مهم و نگران کننده تبدیل شده است. توجه به
محیط زیست و مسایل مربوط به آن برای نخستین بار در رسانههای ایالات متحده آمریکا مطرح شد.
دهه 60 دهه شکوفایی و در واقع سرآغاز جدی توجه به محیط زیست در رسانهها بود. کنفرانسهای
محیط زیستی در استکهلم، ریودوژانیرو و ژوهانسبورگ با سرو صدای زیاد رسانه ای برگزار شدند. در
ایران نیز توجه به مسایل محیط زیست به ویژه در دهه های اخیر افزایش یافته است به همین منظور
قوانینی برای توجه رسانه به محیط زیست وضع گردیده است. در این نوشتار کوشش شده است تا
اهمیت رسانه و افکار عمومی در نهادینه کردن قوانین زیست محیطی و در نتیجه بسط حقوق محیط
زیست مورد توجه قرار گیرد.نتایج این پژو هش نشان می دهد که در توسعه حقوق محیط زیست
رسانهها از جایگاه ممتازی برخوردارند؛ بر همین اساس توجه به محیط زیست در برنامههای توسعهای
کشور افزایش داشته است.

کلیدواژه‌ها