مدل مفهومی استفاده از فضای اینترنت توسط مخاطبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

اینترنت به عنوان یک پدیده جهانشمول فضایی را برای کاربران فراهم میکند که بتوانند تمام
اطلاعات و خدمات مورد نیاز خود را هر زمان و هر کجا و به هر میزان که بخواهند دریافت کنند.
پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت به عنوان فضای مجازی، در بین دانشجویان
دانشگاه تهران میپردازد. روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است. ابزار گردآوری دادهها از
طریق پرسشنامه محققساخته با ضریب پایایی(آلفای کرونباخ) 88 % تهیه شده که با توجه به مبانی
نظری تحقیق، یازده عامل سواد ارتباطی، مدت زمان استفاده، پایگاه اجتماعی خانواده، پایگاه اقتصادی
خانواده، اعتماد به فضای مجازی، دسترسی به اینترنت، محل دسترسی به اینترنت، رضایت و خشنودی
از خدمات، سن، جنسیت و محل زندگی به عنوان متغیر مستقل در نظرگرفته است. جامعه مورد
مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه تهران ، 30000 دانشجو، است و حجم نمونه بر اساس فرمول
کوکران، 379 دانشجو در نظر گرفته شده است. تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اینترنت نشان داد که از
بین عوامل یازدهگانه سواد ارتباطی، مدت زمان استفاده از اینترنت، پایگاه اجتماعی خانواده، اعتماد به
فضای مجازی، دسترسی به اینترنت، محل دسترسی به اینترنت، رضایت و خشنودی از خدمات فضای
مجازی، جنسیت و محل زندگی با استفاده از فضای مجازی رابطه مستقیم دارند و عوامل سن و پایگاه
اقتصادی خانواده با استفاده از فضای مجازی رابطه ندارند

کلیدواژه‌ها