بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین فرهنگی در میان اقوام ایرانی از دیدگاه صاحب نظران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

امروزه سرنوشت کشورها کاملاً با تحولاتی که در عرصه فرهنگ در سطوح ملی و فراملی رخ
میدهد پیوند خورده است. کشورها و یا به عبارت دقیقتر دولت – ملتها در جهان متغیر کنونی، وارد
فضایی شدهاند که اقدامات و فعالیتهایشان به طور اجتنابناپذیری تحت تأثیر تحولات عرصه فرهنگ
قرار دارد. اگر چه بخشی از تحولات عرصه فرهنگ و سایر تحولات مرتبط با آن برای دولت – ملتها
اجتنابناپذیر بوده و آن ها خواه ناخواه مشمول تأثیراتی خواهند بود که در این عرصه رخ میدهد، ولی
بخش قابل توجهی از این تحولات قابل درک و پیشبینی بوده و میتوان برای آن برنامهریزی کرد و
تحت تأثیر نظارت و کنترل در آورد و در واقع آن را مدیریت کرد. .
هدف این مقاله واکاوی و بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین فرهنگی در میان اقوام
ایرانی، البته ازدیدگاه صاحب نظران حوزه ارتباطات و رسانه است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی
و از نظر شیوه ی گردآوری اطلاعات پیمایشی و از نظر روش اجرا همبستگی میباشد. جامعه آماری
انتخابی برای این پژوهش، کلیه اساتید حوزه رسانه و ارتباطات دانشکده صدا و سیما، در نظر گرفته
شده است و با توجه به این که تعداد آن ها 50 نفر است، کلیه اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه
انتخاب شده و لذا نمونهگیری هدفمند و کار به صورت تمام شماری صورت گرفته است.
نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به آمار و ارقام به دست آمده از پژوهش، در نظر سنجی ای
که از اساتید حوزه ارتباطات و رسانه به انجام رسید، سیمای ملی جمهوری اسلامی ایران در راستای
طراحی، ساخت و ارائه میزگرد های فرهنگی و اجتماعی، سریال های دینی(مذهبی)، برنامه های
کودکان و نوجوانان، ترانه و موسیقی و گزارش های ورزشی، همواره با در نظر داشتن ایجاد وحدت و
انسجام ملی، زمینه را برای توسعه ارتبلطات بین فرهنگی فراهم ساخته است؛ و البته ساخت
سریال های خانوادگی در این راستا موفق عمل نکرده است.

کلیدواژه‌ها