یکمطالعه تطبیقیدر مروری بر عوامل زمینه ساز یکسازمان دانش- محور در چند سازمان رسانه ای (رادیو – تلویزیونی) کارآمد در چند کشور مختلفو مقایسه آن با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

در این مقاله سعی شده است با مروری بر عوامل مؤثر در ایجاد سازمان یادگیرنده که شامل محیط،
ساختار، رهبری، فرهنگ ، تکنولوژی و استراتژی است، از طریق یک مطالعه تطبیقی درچند سازمان
(رادیو - تلویزیونی) کارآمد در چند کشور مختلف و تحلیل وضعیت موجود سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسلامی ایران، شرایط را برای سوق دادن سازمان صدا و سیما به سمت دستیابی به ویژگی
های یک سازمان دانش آفرین، در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار فراهم نماید . یافته های این
مطالعه تطبیقی نشان می دهند که سازمان صدا وسیما در مقایسه با سازمان های مورد نظر از حیث
فراهم نمودن عوامل زمینه ساز یک سازمان یادگیرنده در شرایط مناسبی قرار ندارد . در پایان در
جهت ایجاد عوامل زیر ساخت یک سازمان دانش محور در سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی
ایران توصیه هایی پیشنهاد شده است .

کلیدواژه‌ها