مقایسه تطبیقی بارویکرد نشانه شناسی آگهی های بازرگانی تلویزیونی ایران و شبکه های ماهواره ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

تبلیغات دارای کارکردهای مثبتی در جامعه است و با استفاده از دانش نشانه شناسی می توان این
کارکردها را ارتقا بخشید.این تحقیق سعی دارد نقاط قوت و ضعف آگهی های بازرگانی تلویزیونی
ایرانی را در مقایسه با آگهی های غیر ایرانی نشان دهد .این مقاله از تحلیل کیفی با رویکرد نشانه
شناسی استفاده می کند و سپس با استفاده از روش تطبیقی به مقایسه آگهی تلویزیونی ایران و شبکه
های ماهواره ای می پردازد. جامعه تحقیق، آگهی های تلویزیونی پخش شده از تلویزیون ایران و شبکه
های ماهواره ای است و نمونه گیری با روش خوشه ای انجام شده است.آنچه در این تحقیق به آن
رسیده ایم این است که، بازنمود نقش زن در تبلیغات ایرانی بیشتر کلیشه ای است.از روی نشانه های
جنسیتی و سن مخاطب ، می توان مخاطب هدف و تصمیم گیرنده اصلی در خرید محصول و خدمات
را شناسایی کرد.درآکهی های ایرانی مردان بیشترین نقش رادارند درحالیکه در آگهی های شبکه های
ماهواره ای زنان بیشترین نقش را دارند،نوجوانان در تبلیغات ایرانی حضور ندارند.انتقال پیام بیشتر از
طریق ارتباط کلامی صورت می گیرد و به نشانه های تصویری و حرکت دوربین کمتر توجه می شود ،
با توجه به نیاز روزافزون به افزایش کیفی تبلیغات در کشور به نظر می رسد توجه به نشانه شناسی،
بخصوص استفاده از نشانه های تصویری می تواند به رشد صنعت تبلیغات به عنوان یک صنعت
ارتباطی منجر شود .

کلیدواژه‌ها