از رئالیسم تا مدرنیسم ، انبوه انسان تنها در رمان های معاصر فارسی با تکیه بر ارتباطات انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

این مقاله، به بررسی بازتاب ساختارهای اجتماع - ی ارتباطی در رمآن های فارسی، دو دهه ی 50 و 70
می پردازد. برای این منظور 14 رمان مشهور در این دو دهه انتخاب شد تا محتوای آنان از نظر ساختار
اجتماع - ی ارتباطی و نیز جمع گرایی- فردگرایی بررسی شود.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که رمآن های دهه 50 نشانگر سلسله مراتب قدرت و گفتمان
مردسالارانه است و در روابط اجتماعی نیز این امر مشهود است اما در رمآن های دهه 70 روابط غردی
انسآن ها بیشتر در طبقه متوسط جامعه و فضای کاملا شهری نمود دارد.

کلیدواژه‌ها