بررسی تأثیر تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر نگرش مخاطبین و اقدام آنها به خرید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

این تحقیق به بررسی تأثیر تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر نگرش مخاطبین
و اقدام آنها به خرید پرداخته است. برای رسیدن به این هدف از دیدگاه نظریه پردازانی چون لاسول ،
مک لوهان ، برایانت و زیلمن ، لازارسفلد ، ، مارکوزه، مرتن و الگوی آیدا استفاده شد. متغیر مستقل
شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و متغیر وابسته نگرش و رفتار مخاطبین در نظر گرفته شده است.
در این مطالعه از روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات در بین پاسخگویان
استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان شهر تهران است، جامعه نمونه 388 نفر
است که از طریق نمونه گیری به روش تمام شماری (دردسترس) چند مرحله ای انتخاب شده اند.
مورد تحلیل قرار گرفت ؛ که نتایج به صورت زیر است: SPSS داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار
چهار مرحله ای که در الگوی آیدا در خصوص مراحل اثرگذاری تبلیغات برنگرش مخاطبان وجود
دارد در مورد تبلیغات تجاری شبکه های ماهواره ای فارسی زبان مورد تایید قرار گرفت .

کلیدواژه‌ها