بررسی تطبیقی میزان بهره مندی استفاده کنندگان از برنامه های تلویزیون ماهواره ای و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ارتباط فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده است. در دنیای کنونی در فراگرد
ارتباط، جهان سوم و از جمله ایران گیرنده ای است منفعل و ماهواره ها با سرعتی سرسام آور پیام
مورد نظر صاحبان سرمایه ها را به اقصی نقاط عالم منتقل می کنند. ورود سریع تلویزیون بدون مرز
ماهواره ای طرز عمل و حتی شیوه جنگیدن و برقراری صلح را در جهان دگرگون ساخته است. در
کشورهای جهان سوم و از جمله ایران به علت کم سواد بودن افراد بر تلویزیون به عنوان قدرتمندترین
رسانه (عدم سواد رسانه ای) تاکید بیشتری هست.
در اهمیت وسایل ارتباط جمعی "مک لوهان" می گوید: وسیله همان پیام است. مهمترین ویژگی
وسایل ارتباط جمعی گزینش است. در حال حاضر کانال های مختلفی از کشورهای قدرتمند برای
کشورهای جهان سوم و از جمله ایران برنامه پخش می کنند. در میان مخاطبان کانال های تلویزیون
ماهواره ای در ایران، مخاطبان شهرهای مرزی به علت همجواری با کشورهای دیگر و ارتباط مستقیم
با افراد کشورهای همجوار از اهمیت زیادی برخوردارند. دستیابی به میزان ساعات استفاده و بهره
مندی افراد، دستیابی به میزان کیفیت محتوای برنامه های تلویزیون ماهواره ای و سیمای جمهوری
اسلامی ایران، به میزان انگیزه افراد از استفاده و بهره مندی از برنامه های تلویزیون ماهواره ای و
سیمای جمهوری اسلامی ایران، دستیابی به میزان رضایت مندی افراد از برنامه های تلویزیون ماهواره
ای و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از اهداف مورد نظر در این تحقیق است. پژوهش پیش رو به
روش پیمایشی انجام شده و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش
را دانشجویان 18 سال به بالا در سیزده رشته متفاوت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان ماکو
تشکیل می دهند. نمونه گیری در این پژوهش به روش تصادفی ساده است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران بهره گیری شده است که از 2466 دانشجوی ورودی سال های 1389-1388 تعداد 120  نفر به پرسشنامه پاسخ دادند

کلیدواژه‌ها