پیش بینی فروش فیلم های سینمایی در ایران با استفاده از شبکه های عصبی و مقایسه آن با روش های آماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

پیش بینی فروش فیلم قبل از شروع اکران عمومی آن به دلیل عدم قطعیت عکس العمل
مخاطبین، چالشی بزرگ و مساله ای جذاب و وسوسه انگیز و در عین حال، پیچیده و دشوار است.
موفقیت یک فیلم سینمایی، در گرو فروش مناسب و پوشش هزینه های ساخت و سود دهی،
دانسته می شود. تا آنجا که به کار بردن عبارت صنعت سینما که در درون خود نگرش و پیش فرض
های عوامل موفقیت یک فعالیت صنعتی را نهفته دارد، به جای هنر سینما، عمومیت دارد. همچنین،
بازگشت سرمایه ی صرف شده برای ساخت فیلم سینمایی، تنها وقتی که تماشاگر سینما به تماشای
آن فیلم بنشیند، ممکن خواهد بود. می توان با شناخت عوامل تاثیر گذار در فروش فیلم، متغیر هایی
تعریف کرد و با شناخت و آموزش آن ها به شبکه ی عصبی، با ارائه ی مدلی، میزان فروش فیلم را
پیش بینی نمود. در این صورت، ابزار کمکی بسیار قدرتمندی در اختیار تولید کنندگان فیلم، به
منظور تضمین وجود حاشیه ی امنی برای سرمایه گزاری انجام شده، قرار می گیرد. در این مقاله،
انتخاب متغیر های ورودی، بر مبنای ویژگی ها و مقتضیات صنعت فیلم سازی در کشور ایران و با
استفاده از روش های آماری و عقاید صاحبان نظر در این حیطه، صورت گرفته است. پس از تبدیل
مساله ی این مطالعه، از مساله ی پیشبینی، به یک مساله طبقهبندی شده، با استفاده از شبکه ی عصبی MLP با چند متغیر ورودی و یک متغیر خروجی، مدل پیش بینی، ساخته شده است. همین مساله با بهره گیری از روش آماری رگرسیون چند متغیره نیز حل شده است. در انتها، روش Fold-Cross-Validation ده گانه، برای اندازه گیری میزان کارایی مدل پیش بینی به کار رفته است. این کارایی، با بررسی موفقیت مدل، در پیش بینی فروش فیلم، در رده بندی صحیح خود، و در یک رده
بندی بالا و پایین رده بندی صحیح خود، سنجیده شده است. مقایسه نتایج نشان می دهد که شبکه
های عصبی، عملکرد بهتری نسبت به روش های آماری برای حل این مساله پیش بینی داشته اند.

کلیدواژه‌ها