بررسی وضعیت و کارکرد خبرگزاری های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در دنیای امروز نقش وسایل ارتباط جمعی درهمه شئون زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و
حتی فردی غیرقابل انکار است. با گسترش فناوری های نوین ارتباطی و اینترنت، شرایط حرفه ای
فعالیت روزنامه نگاری، تحولی چشمگیر یافته است. بر این اساس شاهد رشد بی سابقه روزنامه
نگاری آنلاین هستیم. در این راستا فعالیت سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی تحت عناوین
مختلفی از جمله خبرگزاری سبب شده تا تعیین و تشخیص مرز بین خبرگزاری ها و دیگر فعالیت
های خبری در فضای وب دشوار شود که انجام تحقیق درعرصه فضای مجازی برای شفاف شدن
زوایای پدیده نوین را لازم و ضروری می سازد.
پایگاه های اطلاع رسانی وخبری فعال درفضای مجازی با توجه به ماهیتشان، با عناوین مختلفی
همچون وبلاگ، سایت و روزنامه الکترونیکی و خبرگزاری فعالیت می کنند. درکشور ما بخصوص
درچند سال اخیر، خبرگزاری ها و بنگاههای خبری نوینی شکل گرفته اند که بیش از هرچیز مدیون
شکل گیری فضای مجازی می باشند و نه کادر و سازمان خبری و تحریری. این خبرگزاری ها گاه در
بستر سازمان های دولتی و گاه به نوعی مستقل از آن ها به فعالیت مشغول می باشند. اما بسیاری از
آن ها اگرچه از نظر کارکردی وضعیت نسبتا مشخصی(تولید یا انتشار خبر) دارند اما به لحاظ
ماهیت(خبرگزاری یا بنگاه اطلاع رسانی) و نیز مالکیت (دولتی یا غیردولتی بودن) وضع چندان
روشنی ندارند.
هدف اصلی این تحقیق شناخت و تعریف کامل و عینی خبرگزاری های دولتی و غیردولتی و
تفکیک آن ها از یکدیگر و نیز پایگاه های خبری اینترنتی است.دستیابی به تعریف کامل و مناسب از
خبرگزاری ها، تفکیک خبرگزاری های دولتی و غیردولتی از یک دیگر، دستیابی به شاخص ها و
معیارهای خبرگزاری های غیردولتی، دستیابی به کارکرد خبرگزاری ها، تفکیک خبرگزاری ها ازپایگاه
های اطلاع رسانی اینترنتی، ارزیابی ازعملکرد خبرگزاری های کنونی ایران، شرایط تاسیس یک
خبرگزاری، ارزیابی از تکثر خبرگزاری ها در سال های اخیر، بررسی چالش ها و مشکلات فراروی
خبرگزاری ها درایران و درآخر بررسی خبرگزاری های ایران درحال حاضر از لحاظ تعداد، وضعیت
ومشخصات هرکدام از آن ها از اهداف این نگارش است. روش تحقیق دراین رساله مطالعه اسنادی به
روش کیفی بوده است وجمع آوری مطالب به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است. همچنین تمامی
خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران جامعه آماری این تحقیق محسوب می شوند. ابزار تحقیق دراین مجموعه، فیش برداری ازکتاب ها، مقالات، پروژه های تحقیقاتی و تمامی منابع موجود
دردسترس دراین زمینه بوده است.
درحال حاضر بیش از 40 خبرگزاری درایران فعالیت دارند که پس ازبررسی ها و مطالعه هرکدام
ازآن ها می توان گفت 70 درصد ازکل خبرگزاری ها درطی سال های 1376 تا 1384 تاسیس و آغاز
به کار کرده اند.

کلیدواژه‌ها