نقش وبلاگنویسی در توسعۀ فرهنگی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این مقاله به مطالعه قابلیت های وبلاگ نویسی در توسعه فرهنگی جامعه ایران می پردازد . بدین
را به عنوان یک تعریف « دسترسی به ابزارهای تولید، توزیع و مصرف فرهنگی » ، منظور، نویسنده
عملیاتی روشن از مفهوم توسعۀ فرهنگی در نظر گرفته است. سپس با توجه به نقش رسانهها در توسعه
فرهنگی، وبلاگ را به عنوان رسانه ای که قابلیت تولید و مصرف فرهنگی دارد از نظر سه شاخص مهم
توسعۀ فرهنگی (آزادی فرهنگی، خلاقیت و گفتگوی فرهنگی) مورد مطالعه قرار داده است. در ادامه، با
تجزیه و تحلیل ثانویه داده ها، نشان داده است که انعطاف پذیری، شبکهای بودن، به هم پیوسته بودن،
نوشتاری بودن، امکان بازدید و نظر دادن و نیز امکان طراحی شکل ظاهری صفحه، از جمله
ویژگیهای وبلاگنویسی است که میتواند در ارتقاء شاخصهای توسعه فرهنگی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها