بررسی نگرش دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران نسبت به کم و کیف مطبوعات ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

ورزش از جمله بحث انگیزترین موضو عات در کشورهای مختلف جهان می باشد . باید گفت که
رویدادهای ورزشی از مهمترین مقوله ها در هر کشوری است که تقریباٌ تمام مردم به نوعی با آن در
ارتباط و خواستار مطلع شدن به موقع از اخبار ورزشی داخلی و خارجی هستند . در کشور ما این
: رسالت از یک طرف بر عهده صدا و سیما و از طرف دیگر بر عهده مطبوعات است .(بارفروش، 1380
23 ) با توجه به اهمیت موضوع ورزش و نقش آن در سلامت و نشاط روحی و جسمی افراد جامعه
وظیفه مدیران مسئول، سر دبیران، خبرنگاران، نویسندگان ورزشی را، برای هرچه پربار کردن و اطلاع
(56 : رسانی بهتر در امر ورزش، چندین برابر می سازد. (دارایی، 1385
هدف این مقاله تبیین و بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تهران ازکم
و کیف نشریات ورزشی بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع همبستگی
می باشند . برای انجام این تحقیق از روش نمونه گیری تصا دفی طبقه ای استفاده شده که از بین
دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، به 240 نفر پرسشنامه
توزیع و جمع آوری شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به آمار و ارقام بدست آمده از پژوهش، دانشجویان رشته تربیت
بدنی دانشگاه تهران از عملکرد مطبوعات ورزشی رضایت زیادی ندارند. پاسخگویان بر این باورند که
مطبوعات ورزشی اخبار مسابقات ورزشی دانشجویی را کم تحت پوشش قرار داده و اخبار مربوط به
زنان نیز در این گونه نشریات اندک می باشد. در نشریات ورزشی ارتباط منطقی بین تصاویر چاپ شده
و گزارش های مندرج وجود ندارد. هم چنین در این گونه نشریات به تاکتیک های و تمرین های روز دنیا توجه جدی نمی شود.

کلیدواژه‌ها