چگونگی تاثیرگذاری برنامه های رسانه ای، برمیزان نوسازی شهری ( از دیدگاه شهرندان تهرانی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این مقاله به بررسی چگونگی تاثیرگذاری برنامه های رسانه ای شهرداری تهران بر روند نوسازی
بافتهای فرسوده شهر تهران .
امروزه رسانه ها جنبه های مختلف زندگی بشر را احاطه کرده اند. مطالعات پیشین در ایران در
زمینه رسانه ،بیشتر به میزان تاثیر گذاری رسانه ها در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بوده است اما این مقاله سعی دارد در جهت روزنامه نگاری توسعه ، با توجه به افزایش میزان نوسازی
بافتهای فرسوده شهرتهران در سالهای اخیر، و از طرفی شروع وافزایش پخش برنامه های مختلف
درباره نوسازی از رسانه های جمعی به وجود رابطه معنادار میان پیگیری برنامه های رسانه ای توسط
شهروندان و روند نوسازی شهری بپردازد.
در این پژوهش به منظور گردآوری ادبیات تحقیق از روش اسنادی و برای جمع آوری داده های
مورد نیاز موجود درجامعه آماری از روش پیمایش استفاده شده است.
با مطالعه نتایج تحقیق حاضر،این نتیجه کلی بدست می آید که بر اساس جدول ضریب
همبستگی پیرسون، میان آگاهی از نوسازی شهری و میزان مشارکت در نوسازی شهری با 99 درصد
اطمینان و 1 درصد خطا همبستگی معناداری وجود دارد. به این معنا که با بالا رفتن میزان آگاهی از
نوسازی ، میزان مشارکت در نوسازی نیز بالا می رود. و با توجه به مقدار ضریب همبستگی، این
همبستگی متوسط و روبه قوی است.
در نهایت این که برنامه های داستانی که به شکل کارتونی و انیمیشن، از طریق تلویزیون وبا
محتوای تشویقی پخش می شوند بیشترین تاثیر را در آگاهی بخشی وجلب مشارکت شهروندان در
نوسازی شهری دارد.

کلیدواژه‌ها