نقش منشوراخلاقی در بهبودرفتارسازمانهای رسانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

مدیران و کارکنان سازمان های رسانه ای برای انجام امور سازمانی خود، علاوه بر معیارهای
سازمانی و قانونی نیاز به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی و ارزشی دارند که آنان را در رفتارها و
اَعمال حرفه ای یاری دهند و نوعی هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوی شیوة مطلوب جمعی و
عمومی را بر ایشان میسر سازد . این مقاله در راستای تحقق این مهم در عرصۀ سازمانها ی رسانه ای
به رشتۀ تحریر آمده است . منشور اخلاقی می تواند؛ افزایش خوشنامی و ارائۀ چهره ای مطلوب از
سازمان، بهبود مدیریت ریسک و بحران، توسعۀ فرهنگ یکپارچه، ممانعت از اتخاذ جریمه و اقامه
دعوی علیه سازمان شود. ریشههای منشور اخلاقی سازمان از اخلاق اجتماعی، اخلاق حرفهای و اخلاق
فردی، تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها