بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی مدیران روابط عمومی سازمان های شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند تهران،

چکیده

هدف کلی از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی مدیران روابط عمومی سازمان های شهر تهران است. نمونۀ آماری این
پژوهش را 93 نفر از مدیران روابط عمومی سازمان های شهر تهران واحد های دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در تهران ، وزارتخانه ها ،
سازمانها و ادارات دولتی و غیر دولتی سازمان های شهر تهران که در سال 1391 در این مراکز مشغول به کار می باشند، تشکیل می-
دهند.
در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده شده است و ابزار اندازهگیری این پژوهش را آزمون 17 سوالی سنجش
صفات کارآفرینی مدیران بر حسب دیدگاه 5 عاملی لامپ کین ودس و میشل هیت ساخته شده استتشکیل میدهد . دراین پرسشنامه
پنج بعداز صفات کارآفرینان شامل نوآوری، ریسک پذیری ، رفتاراثرگذار ، استراتژی مبتنی بر رقابت و استقلال مورد ارزیابی
دارد.پرسشنامه مورد استفاده به وسیلۀ مقیاس لیکرت کاملا" مخالفم، مخالفم، تاحدودی موافقم، موافقم و کاملا"موافقم) درجه بندی گردیده است. اعتبار پرسشنامه بر پایۀ آلفای کرونباخ برای تمامی مواد پرسشنامه ( 17 سؤال) کارآفرینی مدیران برابر با 0/855 دست آمد. که این میزان بیانگر هماهنگی درونی پرسشنامه در حد قابل قبولی است. همچنین در برآورد روایی پرسشنامه مشخص گردید که
تمامی سؤالها، همبستگی معناداری با کل تست دارند. برای تجزیه و تحلیل دادهها از جدول فراوانی و جدول توافقی مجذور کای تحت نرمافزار Spss استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین مولفه های نوآوری ، ریسک پذیری ، استراتژی مبتنی بر رقابت و
استقلال و جنسیت با کارآفرینی وجود دارد اما بین مولفه رفتار اثرگذار و سابقه کاری با کارآفرینی رابطه معنیداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها