بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی شرکت آب و فاضلاب استان تهران بر میزان صرفه جویی آب در میان شهروندان مناطق شش گانه آبفای تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

تحقیق حاضر، به منظور بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی شرکت آبفای استان تهران، بر میزان صرفه جویی آب آشامیدنی توسط
شهروندان تهرانی، انجام شده است. علاوه بر این، تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر ارتقای سطح دانش شهروندان در زمینه وضعیت آب
آشامیدنی شهر تهران، تأثیر دانش آنها بر نوع نگرش نسبت به بهینه سازی مصرف آب و تأثیر نگرش آنان بر رفتارشان برای صرفه جویی
آب، در قالب تلفیقی از الگوی اقناعی فیش بین و آیزن 1 و الگوی ارتباطی کی. ای. پی. 2 بررسی شده است.
روش این تحقیق، پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه است و 385 نمونه آن به روش خوشه ای از مناطق شش گانه آبفای تهران انتخاب
شده اند. داده های تحقیق حاکی از آن است که شهروندان تهرانی نظر مثبتی نسبت به تبلیغات تلویزیونی دارند و ارتقای دانش آنان، سبب
ایحاد تغییر در نگرش و در نتیحه رفتارهای مناسب در رابطه با آب آشامیدنی شهر تهران شده است.
نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که با وجود نگاه مثبت نمونه های تحقیق به تبلیغات تلویزیونی، فرضیه اصلی تحقیق یعنی
وجود رابطه بین تبلیغات تلویزیونی و میزان صرفه جویی آب آشامیدنی، معنادار نبوده است. رابطه بین تبلیغات تلویزیونی و میزان دانش
شهروندان تهرانی در مورد کمبود آب آشامیدنی نیز معنادار نبوده است . بین دانش، نگرش، رفتار و میزان صرفه جویی آب توسط
نمونه ها، همبستگی وجود داشته ولی این متغیرها تابعی از تبلیغات تلویزیونی نبوده است. علاوه بر فرضیه های یاد شده رابطه چند متغیر
مستقل دیگر با میزان صرفه جویی آزمون شد که تنها میزان صرفه جویی ساکنان مناطق شش گانه آبفای تهران تفاوت معناداری با
یکدیگر داشته است. داده های پژوهش نظریه فیش بین و آیزن و الگوی ارتباطی کی. ای. پی را پشتیبانی کرده است. تایید الگوی تحلیلی
پژوهش به معنای آن است که دانش فرد می تواند نگرش او را تحت تأثیر قراردهد و نگرش فرد می تواند به رفتاری هم جهت با نگرش او
منجر شود.

کلیدواژه‌ها