بررسی نقش شبکه های مجازی در ابعاد مختلف رضایتمندی از دیدگاه کاربران اینترنتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نوشهر،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی،( دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (قیامدشت

چکیده

در این پژوهش، نقش شبکه های مجازی در ابعاد مختلف رضایت مندی (انتشار اخبار، ارتقاء سطح اطلاع و آگاهی، استفاده اجتماعی و
اعتماد به رسانه های اجتماعی) از دیدگاه کاربران اینترنتی شهر تهران مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی -
پیمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تعیین پایایی، پرسشنامه بین 25 نفر از کاربران توزیع و با استفاده ازنرم افزار SPSS و با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ، مقدار 0/859 بدست آمد. با توجه به نامشخص بودن حجم جامعه آماری و براساس قاعده کفایت 100 نفر نمونه برای تحقیقات پیمایشی، تعداد 149 نفر از کاربران اینترنت در شهر تهران از طریق نمونه گیری
دردسترس انتخاب و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. برای تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از آزمون های آمار استباطی T و ANOVA استفاده شد. به طور کلی نتایج بدست آمده نشان داد بین دیدگاه کاربران و رضایت مندی در ابعاد انتشار اخبار، اطلاع و آگاهی، استفادة اجتماعی واعتماد به رسانههای اجتماعی تفاوت
وجود دارد.

کلیدواژه‌ها