عملکرد روزنامه های ایران و همشهری از دیدگاه مخاطبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران (نویسنده و عهده دار مکاتبات)

چکیده

با توجه به تأثیر روزافزون رسانه ها به ویژه مطبوعات بر مخاطبان، مطالعه و بررسی ذائقه مخاطبان برای جذب هر چه بیشتر آنها ضروری
به نظر می رسد لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا میزان رضایتمندی مخاطبان دو روزنامه پر تیراژ " ایران " و" همشهری " را مورد
بررسی و مقایسه قرار دهیم و پس ازاین بررسی رسانه ها قادر خواهند بود در جذب مخاطبان خود با قدرت بیشتری به فعالیت بپردازند.

کلیدواژه‌ها