بررسی میزان رعایت اخلاق رسانهای در روزنامه همشهری از دیدگاه دانشجویان رشته علوم ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران (نویسنده و مسئول مکاتبات)

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان " بررسی میزان رعایت اخلاق رسانهای در روزنامه همشهری از دیدگاه دانشجویان رشته علوم ارتباطات و
1393 انجام گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی - روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی" در سال تحصیلی 1392
است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش است و تکنیک جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه
دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی تهران که در
93 در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند، که تعداد آنها 1280 نفر اس ت. در این تحقیق از روش - طول سال تحصیلی 92
نمونه گیری تصادفی استفاده شده است، برای برآورد حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده شده که حجم نمونه برابر 384
نفر میباشد.
بررسی نتایج تحقیق نشان داد که بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و رضایت از آزادی بیان همبستگی منفی و ضعیف ( 0,144 ) وجود
داشته و این رابطه در سطح 95 درصد اطمینان تایید شده است، بین میزان رعایت آزادی بیان و رعایت اخلاق رسانه ای در این روزنامه
در بین پاسخگویان رابطه معنادار وجود دارد، با ضریب همبستگی شدیدی ( 0,736 ) و معنادار وجود داشته است، رابطه بین میزان
صحت اطلاعات روزنامه همشهری و رعایت اخلاق رسانهای با ضریب همبستگی شدید ( 0,774 ) و سطح معناداری 99 درصد اطمینان
تایید شد، بین میزان رعایت حریم خصوصی توسط روزنامه همشهری و رعایت اخلاق رسانه ای با شدت همبستگی ( 0,427 ) و 99
درصد اطمینان تایید شده است. همچنین بین کیفیت اطلاع رسانی، توجه به هویت دینی و ملی، میزان پرهیز از تضاد منافع و رعایت
اخلاق رسانهای رابطه معنادار وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها