نقش رسانه های جدید در روابط اجتماعی دانشجویان با تاکید بر اینترنت (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی(نویسنده مسئول)

چکیده

امروزه ظهور وگسترش رسانه های جدید و تأثیر انکارناپذیر آنها بر جامعه، بالاخص جنبه ارتباطی آن که بر تمام ابعاد زندگی بشری
تسری یافته است، از دیدگاه جامعه شناسی ماهیتی اجتماعی پیداکرده است. رویکردها و رهیافت هایی که مبین نقش این رسانه ها در
میزان تعاملات و ارتباطات اجتماعی هستند، آنها را مبنای کلیدی بهبود روابط اجتماعی و تعامل بین افراد جامعه و نهادها قرار می دهند.
در این بین اینترنت به عنوان اصلی ترین رسانۀ نوین ارتباطی نقشی اساسی را در این تعاملات ایفا می کند. از آنجایی که دانشجویان از
جمله اولین گروه هایی بودند که فرصت استفاده از این رسانه را به دست آوردند و با توجه به نقش بی بدیل و انکار ناپذیر این قشر از
جامعه در تحولات اجتماعی و سیاسی معاصر، ایجاب می کند نسبت به آنها و تأثیراتی که این رسانه در روابط اجتماعی آنها دارد تا
حدی حساس بود.
در تحقیق حاضر قصد داریم تا با دیدی جامعه شناختی، به بررسی نقش رسانۀ اینترنت در روابط اجتماعی دانشجویان بپردازیم. از این
رو در این پژوهش اینترنت متغیر مستقل و روابط اجتماعی متغیر وابسته است. روش تحقیق از نوع پیمایش و جامعه آماری پژوهش
شامل دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران است که از میان آنها 368 نفر براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه
انتخاب شده اند. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه که دارای سوالات مرتبط با متغیر مستقل و متغیر وابسته بود، به دست آمد. اطلاعات
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در پایان از سه spss مندرج در پرسشنامه ازطریق آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار
فرضیه مطروحه درباره میزان روابط اجتماعی (در سطوح خانواده، دوستان و افراد جامعه) که به ترتیب با متغیرهای (میزان استفاده،
مدت استفاده و نوع استفاده از اینترنت) مطرح شده اند، یافته های تحقیق نشان داد، رابطه معناداری بین میزان استفاده از اینترنت و میزان
روابط در سطح خانواده وجود ندارد اما این رابطه در سطح رابطه با دوستان و افراد جامعه معنادار است. همچنین بین مدت آشنایی و
استفاده از اینترنت و میزان روابط در سطح خانواده رابطه وجود دارد و این رابطه در سطح دوستان و افراد جامعه وجود ندارد. همچنین
مشخص شد درخصوص رابطه نوع استفاده از اینترنت و میزان روابط افراد، فعالیت های اجتماعی در اینترنت در میزان روابط اجتماعی
افراد در هر سه سطح نقش ایفا کرده اند.

کلیدواژه‌ها