رویکردی تطبیقی به سواد رسانه ای در کشورهای توسعه یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

(عهده دار مکاتبات و نویسنده مسئول)دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق،

چکیده

در عصر حاضر که انقلاب اطلاعات و ارتباطات مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و تحولاتی شگرف را در عرصه جهانی خلق کرده
است، رسانه ها می توانند چون ابزاری مفید به انسان معاصر کمک کنند تا با استفاده از آخرین پدیده های علمی زندگی دلخواه ،
آرمانی و پربار داشته باشد؛ ضمن آن که اگر ابزار مزبور غلط و یا با سؤنیت به کار گرفته شود می تواند چون نیرویی ویران کننده و
مصیبت بار عمل کند. برای این که بتوان در برابر رسانه های متکثر موجود مخاطبانی داشت که بتوانند در کنار بهره گیری آگاهانه و
فعالانه از این رسانه ها خود را در برابر چالش ها و پیامدهای مخرب آن ها در زندگی محافظت کنند باید سوادی جدید ایجاد کرد که از
آن با نام سواد رسانه ای یاد می شود. سواد رسانه ای علاوه بر توانایی ملحوظ در سواد سنتی که همان توان خواندن و نوشتن است ،
توانایی تحلیل و ارزشیابی پیام ها و قدرت انتقال اطلاعات به دیگران را در قالب های مختلف و با ابزارهای گوناگون در انسان پدید
می آورد. هم چنین با توانمند کردن انسان برای درک شیوه کار رسانه ها و نحوه معنی سازی آن ها یعنی ماهیت و اهداف تولید پیام های
رسانه ای و تاثیرات و تکنیک های رسانه های گوناگون او را از مصرف زدگی صرف خارج کرده و در برابر اثرات مخرب رسانه ها
مقاوم می سازد.
برای تبیین چنین موضوعی پژوهش مزبور در پی پاسخ به این سؤال است که رویکرد به سواد رسانه ای در کشورهای توسعه یافته
چگونه است؟ در این پژوهش از مطالعه تطبیقی بر پایه روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده که با استفاده از منابع اطلاعاتی
مکتوب، اسناد و مدارک معتبر شواهد علمی لازم برای پاسخ به پرسش پژوهش ، جمع آوری و ارائه شده است . نگارنده در این
پژوهش سعی دارد رویکرد کشورهای توسعه یافته ای هم چون انگلستان کانادا ژاپن و آمریکا جهت ارتقاء سواد رسانه ای در جوامع
خود را بازنمایاند.

کلیدواژه‌ها