نقش مؤلفه های فرهنگی دراستقرار مدیریت دانایی در دانشگاه آزاد اسلامی 1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی دکتری مدیریت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

دراین تحقیق در راستای شناخت نقش مؤلفه های فرهنگی در استقرار مدیریت دانایی در دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق -
قیام دشت دیدگاه های اندیشمندان مختلف مطرح و بررسی شده و سپس ضمن بررسی نظرات کلیه کارکنان و اعضائ هیئت علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق-قیام دشت، از دیدگاههای ارائه شده از سوی آنها، استفاده شده است. روش به کار گرفته شده
در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است.
جامعه ی آماری مورد مطالعه در این پژوهش را کلیه کارکنان و اعضائ هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق -قیام
دشت تشکیل می دهند که حدود 300 نفر می باشند. روش نمونه گیری در این تحقیق، هدفمند بود. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با
استفاده از دیدگاه خبرگان و نیز آزمون آلفای کرونباخ 82 / مورد سنجش قرار گرفته و تایید شدند . در مرحله بعد بر اساس مدل
مفهومی پژوهش، سوالات و فرضیه های پژوهش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته, گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق
(کارکنان و اعضائ هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق-قیام دشت) مورد پرسش قرار گرفت. در بخش آمارتوصیفی،
توصیف داده ها در دو بخش متغیر های زمینه ای و متغیر های اصلی با استفاده از شاخص های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین،
انحراف معیار و واریانس در جداول ارائه گردیده و در بخش استنباطی از آزمون کای اسکوئر استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها