بررسی مشکلات، موانع و راهکارهایی در جهت ایجاد و بهبود روابط عمومی الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده علوم انسانی

2 عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پیشرفت فناوری در تولید، پردازش، انتشار و استفاده از اطلاعات سبب دگرگونی عمیق در روابط بین انسان ها و سازمان ها شده است .
امروزه در جوامع پیشرفته سازمان ها با استراتژی استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در قلمرو اهداف خود در حرکت هستند. در
این میان روابط عمومی در هر سازمان یکی از اساسی ترین و مهم ترین واحد سازمانی به منظور اطلاع رسانی و پل ارتباطی قوی مابین
کارکنان سازمان و محیط بیرونی سازمان نقش ایفا می کنند. این واحد سازمانی می تواند رهرو تغییرات درسازمان باشد و با آموزش و
ابزارهایی که در اختیار دارد آگاهی های لازم را برای تسریع روند تغییرات ارائه نماید. همچنین روابط عمومی با مهارت های لازم می
تواند بر مدیریت عالی سازمان تاثیر گذار باشد به طوری که مدیریت در روند تغییرات همراه شود. اگر استفاده از فناوری های اطلاعات
و ارتباطات را در یک تغییر بنیادی، موثر و مثبت بدانیم با این پذیرش روابط عمومی جلوه ای نوین می یابد که یکی از راههای ارائه
این جلوه تغییر روابط عمومی از حالت سنتی به الکترونیک است. روابط عمومی الکترونیک با استفاده از فناوری های اطلاعاتی و
ارتباطی با اطلاع رسانی های سریع و بهنگام و توجه به اصل مخاطب محوری می تواند فعالیت های خود را با سنجش برنامه های دقیق
استوار کند. به طوری که با ارائه خدمات بهینه، شفاف سازی اطلاعات، حس اعتماد و تصویر ذهنی مطلوبی در ابعاد درون و برون
سازمان از خود بر جای گذارد . هدف اساسی در این مقاله بررسی عوامل موثر بر توسعه روابط عمومی الکترونیک
می باشد و همچنین سعی خواهیم کرد مفهوم، مزیتها، تنگناها و چالشهای فراروی روابط عمومی الکتروونیک را تا حد امکان تبیین و
ارائه کنیم.

کلیدواژه‌ها