بررسی میزان رضامندی مخاطبان از عملکرد روزنامه های ایران و همشهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق ( نویسنده و عهده دار مکاتبات)

چکیده

اطلاعات شاید گران بهاترین چیز برای هر کس، سازمان و هر جامعه ای باشد. با اطلاعات و کنترل آن می توان به همه چیز
دسترسی یافت. این است که مسابقه ای بی وقفه برای بدست آوردن اطلاعات و کنترل آن میا ن طالبان قدرت آغاز شده و
همه می کوشند با تملک و در اختیار گرفتن رسانه ها، بردامنه قدرت خود بی افزایند

کلیدواژه‌ها