ارتباط بین توانمندسازی و بهره وری منابع انسانی در دانشگاه آزاداسلامی( واحد تهران شرق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (نویسنده مسئول)

چکیده

توانمند سازی 1 یک اصل بنیادی در مدیریت سازمان های امروزی است که بر اساس آن اختیار یا قدرت به زیردستان تفویض می شود.
بنابراین پژوهشگر با هدف شناسایی ارتباط بین عوامل توانمندساز و بهره وری منابع انسانی دردانشگاه آزاداسلامی( واحد تهران شرق )
ابن تحقیق را انجام داده است.
جامعه آماری، 340 نفر می باشد. روش پژوهش از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها
پرسشنامه می باشد که به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ و برای روایی از تکنیک دلفی (اجماع نظر خبرگان )
استفاده شده است. هم چنین جهت تعیین ویژگیهای پاسخ دهندگان از آمار توصیفی وبرای ارتباطاز آمار استنباطی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  استفاده شد.SPSSیافته های پژوهش از نتایج آزمون اسپیرمن با مقدار 25% نشان می د هد میان توانمندسازی و بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. با توجه به مثبت بودن مقدار آماره و جدول دوبعدی نیز مشاهده می شود رابطه مستقیمی میان این
دو متغیر وجود دارد بطوری که هر چه توانمندسازی بالاتر باشد بهره وری نیروی انسانی نیز بالاتر است.

کلیدواژه‌ها