اثربخشی پاراگراف بندی متن علمی بر درک مطلب دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق.

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه و مقایسه انواع مختلفی ازساختار متن تفسیری از طریق پاراگراف بندی بر روی دانشجویان مشغول به
تحصیل دردانشگاه های دولتی شهر تهران بوده است. گروه نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند . آزمودنی ها پس از
نمونه گیری تصادفی، در گروههای آزمایشی به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار مطالعه عبارت بود است از متون ، پرسشنامه
درک مطلب. به منظور تحلیل داده ها نیز از تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد . بخشی از یافته های آماری نشان دادند که
پاراگراف بندی متن منجربه افزایش درک مطلب می شود.

کلیدواژه‌ها