رابطه بین فرهنگ سازمانی و به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی با مورد کاوی در معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران (رادیو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (نویسنده مسئول

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی فرهنگی

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمان ها ی مطرح
بوده است. این اندیشه جمعی، متمایز کننده اعضا از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس به نوعی با جمع و گروههای انسانی
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و به کارگیری » کارکرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. این مقاله به منظور
انجام شده است . این تحقیق از نوع «( فناوری های نوین ارتباطی با مورد کاوی در معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران (رادیو
همبستگی است. روش های جمع آوری داده ها فیش برداری از منابع کتابخانه ای شامل کتاب، مقاله و پایان نامه و همچنین 􀑧 توصیفی
می باشد . اعتبار پرسشنامه با ا ستفاده از ضریب « پرسشنامه محقق ساخته » استفاده از پرسشنامه می باشد و نوع پرسشنامه مورد استفاده
0) بدست آمده و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.جامعه آماری تحقیق، مدیران و کارشناسان شبکه های / آلفای کرونباخ ( 856
رادیویی و واحدهای ستادی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران می باشد که تعداد مدیران آن 191 نفر و کارشناسان و برنامه سازان
1700 نفر و جامعه آماری در کل 1891 نفر که تعداد نمونه براساس جدول کرجسی ومورگان 317 نفر خواهد بود. در این تحقیق از
آمار استنباطی و توصیفی استفاده شد. سپس به منظور بررسی وضعیت هر یک از مؤلفه ها نیز از آزمون میانگین یک جامعه استفاده شد
و در نهایت به منظور مطالعه روابط بین متغیر های تحقیق از آزمون همبستگی استفاده گردید. و برای تأثیر وجود روابط برای بررسی
کیفیت رابطه از آزمون رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل از سؤالات مقاله به شرح زیر است:
- بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی و به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی رابطه معناداری وجود دارد.
- بین چگونگی هدف گذاری سازمان و به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی رابطه وجود دارد.
- بین معیار عملکرد و به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی رابطه وجود دارد.
- بین شیوه پیروی و به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی رابطه وجود دارد.
- بین منبع قدرت و به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی رابطه وجود دارد.
- بین نحوه تصمیم گیری و به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی رابطه ای وجود دارد.
- بین انگیزش و به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی رابطه وجود دارد.
- بین سبک رهبری و به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی رابطه دارد.
- بین معیار ارزشیابی اعضاء و به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی رابطه دارد.
- بین مرجع اختیار و به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها