بررسی مقایسه ای کارکردهای ارتباطی و اقتصادی شبکه های اجتماعی فیس بوک و کلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (نویسنده و عهده دار مکاتبات)

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

سازوکارها و ابزارهای ارتباطی اینترنت به دلیل فراهم کردن امکان تعامل، اشتراک گذاری و شکل گیری شبکه های ارتباطی در بین
کنشگران فضای سایبر، از دیدگاه علوم ارتباطات و علوم سیاسی مقوله ای دارای اهمیت است. تکنولوژی های نوین ارتباطی آنچنان
زندگی بشر را دگرگون کرده است که شناخت ابعاد مختلف تغییرات به وجود آمده بر اثر حضور هر یک از این تغییرات ، حوزه
مطالعاتی جداگانه ای را می طلبد. در تحقیق حاضر به بررسی مقایسه ای کارکردهای ارتباطی، اقتصادی شبکه های اجتماعی فیس بوک
و کلوب می پردازیم. در واقع فرضیه اصلی تحقیق این است که کارکردهای سازوکارهای ارتباطی و اقتصادی شبکه های اجتماعی
فیس بوک و کلوب متفاوت است. روش تحقیق حاضر پیمایشی است و از پرسشنامه پژوهشگر ساخته در انجام آن استفاده شده است.
جامعه آماری پژوهش تمام اعضای شبکه های اجتماعی فیس بوک و کلوب را در بر می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهند که
بهترین امکاناتی که شبکه های اجتماعی فیس بوک و کلوب برای کاربران فراهم کرده اند در این دو شبکه کاملا متفاوت است؛
درخصوص استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی فیس بوک و کلوب، شبکه اجتماعی فیس بوک در همه موارد از شبکه اجتماعی
کلوب قوی تر عمل می کند بجز درگزینه چت کردن که 100 % پاسخگویان به این گزینه پاسخ داده اند؛ همچنین درگزینه های
دوستیابی، همسریابی و مشارکت در بحث های گروهی این دو شبکه در یک سطح بودند. از بین کارکردهای مورد بررسی شبکه های
اجتماعی فیس بوک و کلوب بهترین کارکردها در این دو شبکه،کارکردهای ارتباطی هستند که میانگین آنها به طور متوسط به ترتیب
3 و / 3 است و ضعیف ترین کارکردها در این دو شبکه،کارکردهای اقتصادی هستندکه میانگین آنها بطور متوسط به ترتیب 4 / 4/2 و 9
2/3 است. مطابق یافته های تحقیق کارکردهای اقتصادی و ارتباطی شبکه های اجتماعی فیس بوک و کلوب، مستقل از هم و قابل تعمیم
به جامعه ی آماری می باشند.

کلیدواژه‌ها