بررسی تطبیقی میزان اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکۀ یک تلویزیون و بی بی سی فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و کارشناس آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف این مقاله، بررسی میزان اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکۀ یک تلویزیون و شبکۀ تلویزیونی ماهواره ای بی بی سی فارسی
می باشد. شاخص های اعتماد از نظریه های انگاره سازی خبری، چهار نظریۀ مطبوعات، استفاده و خشنودی (نیازجویی )، متقاعدسازی
(اقناع)، نظریات کُنت آسپ و جی وسترسال استخراج شده اند. شاخص های میزان اعتماد با طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت .
صداقت و شفّافیت در خبر، عدم جانبداری در قبال گروه ها و جناح های خاص، سازگاری محتوا و موضوعات خبری با نیاز مخاطب ،
قابل درک بودن خبر برای مخاطبان و برطرف کردن نیازهای خبری بیشتری از مخاطبان؛ شاخص های اعتماد می باشند. جامعۀ آماری
شهروندان 18 سال به بالای مناطق 5 گانۀ شهرکرمان بوده است. داده ها با روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه در سال 1391 به روش
نمونه گیری تصادفی طبقه ای و تصادفی ساده از 400 نفر جمع آوری شده است. نتایج توصیفی نشان می دهد، شهروندان کرمانی به میزان متوسط به اخبار شبکۀ یک تلویزیون جمهوری اسلامی اعتماد دارند ، همچنین فقط 10/8 درصد شهروندان از اخبار شبکۀ تلویزیونی ماهواره ای بی بی سی فارسی استفاده می کردند.

کلیدواژه‌ها