بررسی مقایسه ای ساختار و محتوای اخبار و مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه های ایران و همشهری در سال 1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (نویسنده مسئول مکاتبات)

2 کارشناس ارشد گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

موادمخدر به عنوان یکی از بلاهای اجتماعی خانمان سوز مطرح است . جامعه بشریت از بدو پیدایش تاکنون با بلایای طبیعی،
غیرطبیعی و بحران های مختلفی مواجه بوده است. به طوری که بسیاری از آنها موجودیت و بقای انسان ها را به خطر انداخته و حتی
نقشه جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک جهان را دستخوش تغییر و تحول قرار داده است . تولید، توزیع و مصرف موادمخدر از جمله
مواردی است که جامعه بشریت را به ورطه سقوط کشانده است. بحران موادمخدر در جهان کنونی جزء بزرگترین دغدغه های بشریت
گردیده است.
دراین مقاله در راستای مقایسه ساختار و محتوای اخبار و مطالب مربوط به اعتیاد در روزنامه های ایران و همشهری در سال 1390 ، ابتدا
ضمن اشاره به ضرورت توجه به مقوله اعتیاد درکشور، به بررسی عملکرد رسانه ها در مبارزه با اعتیاد
پرداخته و در ادامه ضمن طرح چهارچوب نظری تحقیق، روش شناسی تحقیق، جامعه آماری ، شیوه نمونه گیری : متغیرهای مورد
بررسی روشهای آماری جهت تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها معرفی و نهایتا خلاصه توصیف وتحلیل یافته ها مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها