بررسی میزان و علل بهره مندی مخاطبان قائم شهری از تلویزیون های ماهواره ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر (نویسنده مسئول)

2 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

تنوع و پیچیدگی رسانه ها، قابلیت انتخاب را افزایش داده است. اما این انتخاب به علت رضایت خاطری است که مصرف کنندگان از
رسانه ها دارند. به همین منظور هدف اساسی پژوهش حاضر مطالعه دلایل و انگیزه های تماشای تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان
است. برای این منظور 458 نفر از شهرو.ندان قائم شهری که بیننده شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بود ه اند به روش نمونه گیری
هدفمند انتخاب گردیدند. روش تحقیق از نوع پیمایشی است و تکنیک جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است . داده های
پژوهش با استفاده از روش های آماری ناپارامتریک مورد پردازش قرار گرفتند. یافته های توصیفی نشان می دهد که اکثر بینندگان در
شب به تماشای ماهواره می پردازند و میانگین مصرف ماهواره سه ساعت در طول شبانه روز است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان
می دهد که مخاطبان بیشتر از برنامه های سرگرمی - تفریحی مانند تماشای فیلم، سریال، موسیقی، مسابقات ورزشی، و برنامه های علمی
- خبری با محتوی اخبار و تفاسیر خبری و فیلم های مستند استفاده می کردند. همچنین جنسیت مخاطبان نیز تاثیر زیادی بر میزان و
نحوه استفاده از برنامه های ماهواره ای داشت به گونه ای که مردان بیشتر از زنان برای کسب یادگیری و اطلاع از اخبار و گزارشات
سیاسی، از ماهواره استفاده می کردند، در حالی که زنان بیشتر از مردان برای نیازهای اجتماعی خود از ماهواره استفاده می کنند.

کلیدواژه‌ها