بررسی پیامد های تکنولوژی های نوین ارتباطی بر فرآیند یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند (نویسنده و عهده دار مکاتبات)

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

4 دانشجوی دکتری ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه

چکیده

جهان امروز، جهان تغییرات بسیار گسترده در امر ارتباطات است. انسان به عنوان مغز متفکر گستره گیتی در طول قرن های متمادی در
مسیر تکوین و تکامل کوشیده است. در عصر اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، هر سازمانی با تغییرات سریعی روبه روست . نهاد
آموزش و پرورش یکی از بزرگترین و تولیدکنندگان اطلاعات و بی تردید عمده ترین مصرف کننده و ذخیره کننده اطلاعات و دانایی
محسوب می شود و مدرسه به عنوان مکانی مناسب، برای تربیت دانش آموزان باید استفاده از این فناوری ها را در سرلوحه کار خود
قرار دهد. از این رو مدرسه مناسب ترین مکان برای پرورش درک درست دانش آموزان از مفهوم تکنولوژی و نقش آن در تکوین و
شکل دهی یادگیری برتر است. پیشرفت های جهانی در فناوری ارتباطات و اطلاعات سبب گسترش وسیع فرصت های یادگیری و
دسترسی به منابع تحصیلی و آموزش شده است .در این مقاله نقش تکنولوژی های نوین ارتباطی و تاثیر آنها در فرآیند یادگیری بررسی
می شود. این پژوهش دارای 2 فرض و 6 سوال می باشد. روش انجام پژوهش پیمایشی می باشد که از ابزار پرسش نامه جهت گردآوری
اطلاعات استفاده شده است، داده ها با توجه به جامعه آماری که 30 نفر از معلمان مشغول به تدریس مراکز آموزش از راه دورشهر
دماوند بوده اند جمع آوری شده است و با توجه به حجم کوچک جامعه آماری، نمونه همان جا معه آماری است و پژوهشگر به
تمام شماری جامعه پرداخته است، داده های مطالعه با توجه به جامعه آماری که معلمان مشغول به تدریس مراکز آموزش از راه دور
بوده اند جمع آوری شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد آموزش الکترونیک فرآیند یادگیری را تسهیل میکند و آنچه را که
مربوط به یادگیری است بهبود میبخشد.

کلیدواژه‌ها