بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر بر درخواست حمایت های اجتماعی از شبکه های مجازی(آنلاین) در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

یکی از پرکاربرترین انواع رسانه های اجتماعی را شبکه های اجتماعی مجازی تشکیل می دهند.امروزه تعامل اجتماعی افراد به فضای
مجازی کشیده شده است و ارتباطات مجازی بخش عمده ای از دلایل استفاده کاربران از این فضاست. دامنه این ارتباطات مجازی از
ایمیل، چت و وبلاگ نویسی فراتر رفته و شبکه هایی برای کاربرد همه اشکال ذکرشده به منظور داشتن تعاملات اجتماعی کامل تر و
همه جانبه تر میان افراد ایجاد شده است وحمایت اجتماعی و میزان آن تابع روابط اجتماعی است فرد درقالب پیوند با دیگران یا
عضویت درگروه ها و اجتماعات از حمایت ها برخوردار می گردد. نحوه و میزان بهره مندی از حمایت ها به دامنه روابط اجتماعی با
دیگران و عضویت اجتماعی فرد بستگی دارد. این تحقیق درصدد شناسایی عوامل فردی و خانوادگی موثر بر حمایت های اجتماعی
درخواستی از شبکه های مجازی در بین دانشجویان است.چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه حمایت اجتماعی ولمن وهابرماس،
نظریه شبکه می باشد. روش تحقیق پیمایشی وابزار پژوهش پرسشنامه می باشد که بر روی 300 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
از طریق نمونه گیری خوشه بندی چند مرحله ای انتخاب شده اند صورت گرفته است . اطلاعات بدست آمده با استفاده از آماری
استنباطی و آزمون های (رگرسیون خطی، ضریب پیرسون،...) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج حاصل از ترکیب گویه ها در خصوص حمایت های دریافتی از شبکه های اجتماعی مجازی در بین پاسخگویان بیانگر آن است
47 درصد به میزان زیادی بوده است و بیشتر حمایت های دریافتی از / 45 درصد به میزان متوسط و 3 / که، 7 درصد به میزان کم، 7
61 درصد به میزان متوسط / 32 درصد از پاسخگویان از خانواده به میزان کم، 7 / شبکه های مجازی از نوع عاطفی واطلاعاتی می باشد و 7
5درصد به میزان زیادی حمایت دریافت می کنند.همچنین بیشترین حمایت دریافتی از سوی خانواده حمایت مالی و مشورتی است. / و 7
سواد والد ین ،(F=7/ نتایج تحقیق حاکی از آن است که؛ بین حمایت درخواستی از شبکه های مجازی ومتغیر های تحصیلات فرد ( 76
(r=0/ حمایت درخواستی از خانواده ( 24 ،( r=0/ صمیمیت بین اعضای خانواده ( 25 ،(r=0/ پایگاه اجتماعی پاسخگو ( 13 ،( r=0/111)
رابطه معناداری وجود دارد ولی از مجموع عوامل فردی بین سن و شغل پاسخگو و میزان و نوع حمایت درخواستی از شبکه های
اجتماعی مجازی رابطه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها