بررسی شیوه های تبلیغات انتخاباتی مجلس نهم در استان های عشیر های و  غیرعشیر های ازدیدگاه استادان دانشگاه های ایلام وتهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

3 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. (نویسنده مسئول)

چکیده

تبلیغات به مثابه یک کنش سیاسی و متأتر از بافت اجتماعی است که به منظور تأثیرگذاری برکنش انتخاب و رأی دادن (به عنوان
شکل مشروعی از رفتار سیاسی) صورت می گیرد. هدف این مقاله بررسی تأثیر شیوه های تبلیغاتی در رفتار رأی دهندگان و به طور
مشخص شناسایی روش های تبلیغات انتخاباتی در نظام های عشیر های و غیرعشیر های و به طور مشخص بررسی تفاوت ها و شباهت های
شیوه های تبلیغاتی انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی در استان های عشیر های (ایلام) و غیرعشیره ای(تهران ) اعم از روشها و
ارتباطات سنتی، شفاهی، مکتوب، الکترونیکی و ... بوده که به روش پیمایش صورت گرفته است. چارچوب نظری به کاررفته در این
تحقیق برپایه نظریات پارسونز می باشد. نمونه مورد تحقیق جامعه آماری این تحقیق کلیه استادان رشته های علوم ارتباطات، علوم
به صورت تمام شمار بوده « اجتماعی و علوم سیاسی دانشگاه های آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و آزاد اسلامی واحد ایلام
است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که برخلاف استان تهران در استان ایلام از حیث روش تبلیغاتی فردی یا ائتلافی غلبه با
روش تبلیغ فردی است. همچنین بنابریافته های تحقیق، بین دیدگاه و نگرش استادان دانشگاه های تهران و ایلام درباره
استفاده از شیوه های سنتی و فاقد پشتوانه و نگرش علمی درانتخابات، تأثیر برخوردار بودن از پایگاه قومی داوطلبان بر تبلیغات، قوی تر بودن نقش رهبران فکری ریش سفیدان و و تاثیر وابستگی قومی، توجه به منافع فردی و گرایش به طرح برنامه های زودبازده در تبلیغات انتخاباتی در نظام های عشیر های و ائتلافی و سیاسی بودن روش تبلیغ، توجه به
مطالبات عمومی و بی توجهی به منافع فردی، مؤثر نبودن دادن وعده های شخصی و توجه به برنامه های بلند مدت و آزاد
بودن ارائه عقاید وابستگی سیاسی در تبلیغات انتخاباتی در نظام های غیرعشیر های تفاوت معنی دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها