نقش رسانه ها در تبیین هویت ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یکی از عملکردهای رسانه ‌ها از زمان پیدایش بشریت تا عصر نوشتاری و عصر اطلاعات فرآیند القاء، تقویت ارز‌ش‌ها، باورها، سنت‌ها و معیار‌های رفتاری بوده که با استناد به ابیات شاهنامۀ «فردوسی » - یکی از آثار ملی مکتوب ایرانیان- در این پژوهش، با تطبیق نظریۀ تطور تاریخی «مارشال مک لوهان» با رسانه‌های ارتباطی ایرانیان و تاثیر آن‌ها در نگهدات تمدن و هویت ایرانی در سه بعد، بررسی و تحلیل شده است:
1. رسانه‌های گفتاری: که زبان، گفتار و گفتمان غالب در آن حائز اهمیت است.
2. رسانه‌های نوشتاری: که ریشه‌های خط و نوشتار به عنوان ابزار ارتباطی با استناد به ابیات شاهنامۀ «فردوسی» در دوران پادشاهی«طهمورث دیوبند» بررسی و تبیین شده است.
3. رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های الکترونیکی: با ورود رسانه های جدید الکترونیکی از جمله رادیو، تلویزیون و در نهایت اینترنت و ورود ما به عصر اطلاعات، نقش هویت‌های ملی کمرنگ‌تر می‌شود که ایرانیان ساکن جامعۀ اطلاعاتی در نگهداشت فرهنگ، هویت و تمدن غنی ایرانی باید تلاش کنند. 

کلیدواژه‌ها