سیاست‌گذاری رسانه خبری و فجایع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

سیاست گذاری و تصمیم‌گیری از مهم‌ترین اقدامات مدیریت در هر سازمان محسوب می‌شود.سازمان رسانۀ خبری وظیفۀ تولید و توزیع پیام و از جمله اخبار را بر عهده داد. رسانه‌های جمعی  نقش مهمی در آگاهی حادثه دیدگان و سازمان‌های امدادی به منظور واکنش مناسب با بحران جاری و آتی ایفاء می‌کنند.
سازمان رسانه در صورتی می‌تواند یک عامل اثر بخش برای کنترل و مهار پیامدهای مخرب فجایع و بحران‌های طبیعی باشد که مدیریت آن تابع برنامه‌ریزی، انعطاف پذیری و تصمیم‌گیری اطمینان بخش باشد به طوری که:
-  فرآیند تولید و توزیع اخبار توسط سازمان رسانه با شرایط متغیر بحران، منطبق شود.
- تصمیم گییری‌های خبری بر اساس حداکثر آگاهی مدیران سازمان رسانه از نیازهای خبری حتدثه دیدگان باشد.
- ماموریت‌های خبری طبق برنامه‌های اقتضایی از یک سو و اصول خبر رسانی از سوی دیگر اجرا شود.
-تعیین اهداف و آگاهی از محدودیت‌ها و امکانات سازمانی از الزامات سیاست‌گذاری خبری است.

کلیدواژه‌ها