رسانه و مخاطب در سپهر مدرنسیم و پست مدرنیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

انسان‌ها در غالب جوامع انسانی، درگیر تولید و مبادلۀ اطلاعات، معنابخشی و محتوای نمادینی هستند که منجر به تحولات ارتباطی بسیار عمیق و گسترده در تمامی جوامع بشری شده است. ارتباط و تحولات ارتباطی را می‌توان در قالب اندیشه‌های مدرنیسم و پست مدرنیسم صورت بندی کرد. دیدگاه مدرن به طور عمده نگاهی مثبت به تحولات ارتباطی دارد و آن را بر پایۀ توسعه و تکامل می‌داند. در حالی که دیدگاه پست مدرن نظر مساعدی به این تحولات نشان نمی‌دهد و هیچ باوری به توسعه و تکامل ندارد. در این چهارچوب، دو دسته از متفکرن را می‌توان از هم تفکیک نمود؛ پژوهشگرانی که دوران تحولات ارتباطی کنونی را موجب پیدایش جامعه‌ای نوین و متمایز از جوامع پیشین می‌دانند و از آن به جامعۀ پست مدرن یاد می‌کنند و کسانی که اهمیت تحولات ارتباطات و اطلاعات را در دوران کنونی تصدیق می‌کنند؛ ولی معتقدند که عصر حاضر تداوم عصر مدرن است و چیزی به نام پست مدرن به معنای گسست رادیکال از مدرنیسم، فاقد معناست.

کلیدواژه‌ها