بررسی نقش (تأثیر) تلویزیون در ایجاد (افزایش) مشارکت سیاسی مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری با بررسی مناظره‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یکی از مهم‌ترین زیربناهای ساختار ارتباطی و اطلاعاتی در عصر حاضر، بر عهدۀ رسانه‌هاست. روابط میان (دولت-ملت‌ها) در هیچ مقطعی از تاریخ به اندازۀ دوران معاصر، نبوده است.
رسانه‌ها از یکسو با انعکاس اخبار و اطلاعات میان اجزای سازندۀ عرصۀ عمومی و با افزایش سطح آگاهی عمومی مبادرت به مهندسی افکار عمومی می‌کنند و از دیگر سو با جمع‌آوری و انعکاس نظرات، انتقادات و عقاید مردم و مسئولان، ارتباط میان حکومت کنندگان (دولت) و حکومت شوندگان (مردم) را برقرار می‌سازند.
دستیابی به میزان اثربخشی تلویزیون در افزایش حضور مردم در انتخابات، دستیابی به میزان نقش سیما در شفاف‌تر کردن دیدگاه‌های نامزدها و گروه‌های سیاسی، شناسایی نقش و عملکرد سیما در ترغیب و افزایش مشارکت و نشاط سیاسی جامعه در انتخابات و ایجاد شور انتخاباتی از اهداف مورد نظر در این تحقیق است.
پژوهش پیش رو به روش پیمایشی انجام شده و ابزار جمع‌اوری اطلاعات نیز پرسشنامه است.
جامعۀ آماری این پژوهش را دانشجویان کارشناسی ارشد رشتۀ تحقیق در ارتباطات دانشکدۀ روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تشکیل می‌دهند.
نمونه گیری در این پژوهش به روش تمام شمارشی (در دسترس) است که از 193 دانشجوی ورودی سال‌های 1387 و 1388 تعداد 170 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند.

کلیدواژه‌ها