عملیات روانی و رسانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

عملیات روانی از دو بخش عملی و نظری تشکیل شده است. در بیشتر مراکز علمی، نظامی و غیر نظامی به بخش‌های نظری عملیات روانی توجه و سعی شده بر اساس علوم ارتباطات و روان‌شناسی هر روز به غنای آن افزوده شود. این امر در حوزۀ نظریه پردازی و تحلیل عملیات روانی انجام می‌گیرد؛ اما از لحاظ عملی این حاکمیت‌ها هستند که کتولی اجرای عملیات روانی می‌باشند و پیوند این دو، باعث هر چه پربارتر شدن حوزه‌های عمل و نظر می شود. در این مقاله سعی شده ضمن تبیین عملیات روانی، نحوۀ عملیاتی سازی عملیات روانی توصیف شود.

کلیدواژه‌ها