بررسی میزان استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی در دستگاه‌های اجرایی شهرستان دماوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند عهده دار مکاتبات

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و دانشجوی دکتری علوم و ارتباطات اجتماعی

چکیده

در دنیای امروز که به عصر ارتباطات معروف شده و تغییرات و نوآوری­های تکنولوژیکی، ارتباطات و اطلاع­رسانی و ارائه خدمات سرعت بالایی پیدا کرده، کشورها و سازمان­هایی موفق­اند که هم­سو و هم پای تغییرات محیطی حضوری قدرتمند و موثر در این چرخه داشته باشند و با شناخت مخاطبان سیاست­های القایی خود را به روی آنها گسترش دهند.
تکنولوژی­های نوین ارتباطی در روابط عمومی الکترونیک جایگاه ویژه­ای دارند و می­توانند ماموریت و رسالت روابط عمومی را با سرعت بیشتری خارج از محدوده زمان و مکان به انجام برساند. بنابراین با توجه به شرایط موجود و نیاز جامعه به استفاده از این تکنولوژی­های نوین، این نیاز در سطح روابط عمومی­های ادارات شهرستان دماوند حس گردید. به همین منظور در این پژوهش 3 فرضیه مرتبط با نحوه میزان استفاده و شناخت از تکنولوژی­های نوین ارتباطی در روابط عمومی الکترونیک دستگاه­های اجرایی شهرستان دماوند در نظر گرفته شد و 40 نفر از مدیران و کارکنان شاغل در روابط عمومی دستگاه­های اجرایی شهرستان با توجه به جدول مورگان جهت تکمیل پرسشنامه مد نظر قرار گرفتند. سپس توسط نرم افزار spss  و با بهره­گیری از آزمون­های ناپارامتریک و پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که میزان شناخت از تکنولوژی­های نوین ارتباطی در سطح ادارات شهرستان دماوند در حد متوسط اما میزان به­کارگیری این تکنولوژی­ها در این ادارات درحد زیاد است. در این راستا مدیران و کارکنان می­توانند با افزایش شناخت و آگاهی خود از تکنولوژی­ها و به روز نمودن سواد دیجیتالی خود استفاده موثر وکارآمدی از تکنولوژی­های نوین و روز دنیا داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها