بررسی رابطه میزان استفاده تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و سواد رسانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق عهده دار مکاتبات

2 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه میزان استفاده از تکنولوژی­های نوین ارتباطی و سواد رسانه ای است. روش پژوهش پیمایشی بوده و جامعه آماری آن کلیه افراد منطقه یک تهران بوده است. حجم نمونه 200 نفر و روش نمونه­گیری غیرتصادفی خوشه­ای بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است. روایی توسط تعدادی از اساتید رشته ارتباطات و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ بالای 70درصد بدست آمده است.یافته­هانشان داد 56 درصد پاسخگویان زن و 44 درصد مرد و میانگین میزان استفاده از تکنولوژی­های ارتباطی 74/28 درصد و میانگین سواد رسانه­ای آنان 81/28 درصد می­باشد.همچنین بر اساسیافته­هابین میزان استفاده از تکنولوژی­های نوین ارتباطی و سواد رسانه­ای رابطه معناداری وجود دارد و شدت رابطه قوی و جهت آن مثبت است یعنی هرچه میزان استفاده از تکنولوژی­های ارتباطی بیشتر شود سطح سواد رسانه­ای افراد هم بالاتر می­رود. براساس نتایج به­دست آمده می­توان گفت ابزارهای تکنولوژی ارتباطی مورد مطالعه در این تحقیق که شامل ماهواره و اینترنت بودند به­واسطه امکاناتی که برای مخاطب خود فراهم نمودند از جمله امکان دستیابی و سرعت دسترسی فرد به اطلاعات باعث رشد سواد رسانه­ای فرد شده اند به طوری­که مخاطب به­واسطه بهره‌مندی از این تکنولوژی­ها و از آنجا که سریع­تر از گذشته می­تواند به حجم عظیمی از اطلاعات دسترسی پیدا می­کند به همان نسبت هم راحت‌تر می­تواند به گزینش اطلاعات پرداخته و به صحت و سقم یک موضوع پی برده و از اعمال سانسور در یک موضوع اطلاع یافته و به لحاظ در دسترس قرار گرفتن پیام ها و اطلاعات متنوع از طریق ماهواره و اینترنت توانمندی او هم در تحلیل و تفسیر پیام­های ارتباطی بیشتر شده و نهایتاً سواد رسانه­ای وی افزایش می­یابد.
 

کلیدواژه‌ها