تأثیر اینترنت بر هویت ملی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق (قیامدشت) عهده دار مکاتبات

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق ( قیامدشت)

چکیده

امروزه نقش و جایگاه رسانه­های ارتباطی و اینترنت در حدی است که نمی­توان زندگی را بدون حضور آنها قابل تصور دانست و اینترنت به عنوان یک رسانه در کنار نهادهای دیگری که طرز تفکر افراد جامعه را می­سازند، نقش عمده­ای را ایفاء می­کند. هویت ملی به عنوان یکی از مهم­ترین مولفه­های زندگی اجتماعی یکی از عواملی است که به شدت تحت تاثیر دنیای مجازی اینترنت قرار دارد. هدف این پژوهش نقش اینترنت بر هویت ملی در ایران می­باشد. که فرضیات و نظریات آن از تئوری­های تاثیر رسانه بر هویت و الگوهای رفتاری استخراج و مورد آزمون قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع کتابخانه­ای همراه با روش پیمایشی می­باشد و ابزار آن پرسشنامه می­ باشد.در بررسی میدان 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز و علوم تحقیقات که در نیم سال دوم 93-1392 در حال تحصیل می­باشند و با استفاده از پرسشنامه به صورت نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شده­اند. فرضیه­های تحقیق با آزمون کروسکال والیس، انحراف استاندارد و فریدمن و ضرایب همبستگی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از پردازش داده­ها توسط نرم افزار Spss نشان داد که استفاده زیاد از اینترنت می­تواند با نقایصی در برخی جنبه­های هویت ملی از بعد سیاسی، زبانی و اجتماعی مرتبط باشد. این وضعیت با نظریات نظریه پردازانی که تأکید دارند فنّاوری­های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی زمینة تقویت هویت­های فروملی و تضعیف هویت­های ملی را فراهم می­کند، همخوانی دارد.
 

کلیدواژه‌ها