پدیده‌های جدید فضای مجازی در ایران از دیدگاه کارشناسان ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان عهده دار مکاتبات

2 استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف تحقیق روبه‌رو بررسی دیدگاه کارشناسان و متخصصان علوم ارتباطات در مورد مشارکت مردم ایران در فضای مجازی است. در این تحقیق از روش دلفی استفاده شده است. اساتید، متخصصان ارتباطات و مدیران در حوزه‌ی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کشور جامعه‌ی آماری مورد بررسی در این پژوهش هستند. برای انتخاب حجم نمونه در این پژوهش از شیوه‌ی نمونه‌گیری متخصصان در روش دلفی استفاده گردید. در این روش ابتدا با کسب نظر و آراء تعداد محدودی از متخصصان، در نهایت 30 کارشناس انتخاب شدند. از مهم‌ترین نتایج حاصل از این پژوهش عبارتند از:
ü  فضای مجازی واقعیتی انکار‌ناپذیر در جهت رفاه و ارتقا سطح مادی و معنوی مردم ایران است که با هوشمندی مسئولان متخصص و سیاست‌گزاری صحیح این فضا برای تبلیغ رسالت موحدان بیشتر از تهدیدات سلطه‌گران خواهد بود به همین دلیل آن را فضایی واقعی نیز می‌نامند.
ü  فضای مجازی در ایران به لحاظ نشات گرفتن از اندیشه ناب محمدی(ص) و معجزات قرآنی، در مقابل اندیشه‌های خرافی و تحجرگرانه و انحرافی سلطه‌جهانی یک فرصت طلایی به‌حساب می‌آید.
ü   یکی از راهکارهای اصلی برای جلوگیری از آسیب‌های جامعه مجازی شفاف‌سازی، و تقویت حوزه‌های نظارتی است.
ü  با گسترش روز افزون کاربرد تکنولوژی‌ها وسعت دسترسی به اینترنت نامحدود می‌شود و لذا موقتی شدن کاربرد هر گونه اعمال محدودیتی باید به آگاه‌سازی و مصون‌سازی کاربران اقدام کرد تا خودشان به گزینشگران خلاق فعال تبدیل شوند.
ü   فضای مجازی در ایران فرصت‌ها و تهدیداتی دارد، ولی با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح می‌توان تهدیدات این فضا را به فرصت تبدیل نمود.
 

کلیدواژه‌ها