بررسی و الویت‌بندی عوامل موثر برکاهش شکاف دیجیتالی درایران با تاکید برنقش دفاتر ICT روستائی (مورد مطالعه: روستاهای استان قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گرایش آینده پژوهی پژوهشگاه شاخص پژوه عهده دار مکاتبات

2 عضوهیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی و الویت­بندی عوامل موثر برکاهش شکاف دیجیتالی در ایران با تاکید بر نقش دفاتر  ICTروستائی با مقایسه روستاهای استان قم تنظیم شده است. روش این پژوهش پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات مبتنی بر پرسش­نامه از طریق کسب نظر از خبرگان موضوع می‌باشد. نمونه آماری شامل 200 نفر از کاربران دفاتر ICT روستایی بوده که با روش خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شده­اند.
یافته­های توصیفی نشان دهنده آن است که میزان شکاف دیجیتالی درحد متوسط (5/59) می­باشد. مطابق یافته­های تبینی بین شکاف دیجیتالی و متغیرهای آموزش (446/0- r = )، عملکرد دفاتر ICT روستایی (440/0-r =)، آگاهی (651/0-r = )، میزان استفاده روستاییان از خدمات ارتباطی (553/0- r = )، از خدمات بانکی (269/0 -r =)، از خدمات پستی (236/0-r = ) و میزان تبلیغات دفاترICT روستایی (420/0-r = ) رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. به­عبارتی با افزایش میزان آگاهی، آموزش، تبلیغات، عملکرد دفاتر ICT روستایی و انواع خدمات آن میزان شکاف دیجیتالی کاهش می‌یابد و بالعکس.

کلیدواژه‌ها